DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W swojej praktyce zawodowej adw. Joanna Targowska uczestniczyła w licznych postępowaniach sądowych, w szczególności związanych z wywłaszczeniem  nieruchomości, odzyskiwaniem gruntów objętych Dekretem warszawskim, zasiedzeniem nieruchomości, sporów z deweloperami.

Posiada również doświadczenie w zakresie spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku – ustawowe i testamentowe, dział spadku, sprawy o zachowek).

Reprezentowała klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem warunków zabudowy działek budowlanych na wszystkich jego etapach, w tym także sądowych, jak również w sprawach wywłaszczenia działek pod drogi publiczne oraz przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego we własność i spraw związanych z opłatą adiacencką.

Reprezentowała w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym jednego z wiodących operatorów powierzchni magazynowych w Polsce w sprawie związanej z podwyższeniem opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

Obecnie świadczy również stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotom gospodarczym, w zakres której wchodzi wykonywanie wszystkich obowiązków prawnych nałożonych na spółki prawa handlowego zgodnie regulacjami Kodeksu spółek handlowych, jak również bieżące  doradztwo prawne.

Kancelaria reprezentuje również klientów w sprawach odwoławczych toczących się przed Generalnym Inspektorem Transportu Drogowego oraz sporach zaistniałych na gruncie Konwencji TIR.